Menu

Vedtægter

   
     
 
 
 
Vedtægter for Vorbasse Boldklub af 1912
 
 
 
 
 
§ 1
Foreningens navn er Vorbasse Boldklub af 1912. Den er stiftet i året 1912, og har hjemsted i Vorbasse, Billund Kommune.
 
 
§ 2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
 
§ 3
Foreningen er tilsluttet følgende organisationer:
                      JBU - Jysk Boldspil Union
                      DGI – Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger
 
 
§ 4
Stk. 1.
Som aktive og passive medlemmer optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Derudover anses trænere, udvalgsmedlemmer samt 1 forælder til spillere under 16 år at være medlem.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
 
§ 5
Bestyrelsen fastlægger størrelsen af kontingentet for aktive og passive medlemmer.
 
 
§ 6
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
A.      Formand
B.      Næstformand
C.      Kasserer
D.      2 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 
Stk. 2.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.
 
Stk. 3.
Alle valg gælder for 2 år.
 
 
§ 7
Stk. 1.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 
Stk. 2.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen, udover kontingent.
 
Stk. 3.
Bestyrelsen kan til enhver tid, hvis der viser sig behov derfor, forhøje kontingentet.
 
Stk. 4.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
 
§ 8
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i januar måned, og indkaldes med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel på hjemmesiden www.vorbasse.dk og på egen hjemmeside www.vorbasseboldklub.dk. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
Max. 1 stemme pr. medlem.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemme flertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
 
 
§ 9
På den årlige generalforsamling behandles følgende:
1.       Valg af dirigent og skriftfører.
2.       Aflæggelse af beretning.
3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4.       Behandling af forslag.
5.       Valg af bestyrelse
6.       Valg af revisor.
7.       Eventuelt.
 
 
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget.
 
 
§ 11
Foreningen tegnes med underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
 
 
§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
 
§ 13
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.
 
 
§ 14
De respektive revisorer er pligtige til at revidere regnskabet 1 gang (revideret regnskab til generalforsamlingen inkl.)
 
 
§ 15
Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne.
Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
 
 
§ 16
Kassereren skal aflevere driftsregnskab og status til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
 
§ 17
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på to hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
 
 
§ 18
Ved foreningens opløsning deponeres dens formue i Sparekassen Kronjylland, Vorbasse.
 
 
§ 19
Såfremt der i løbet af 10 år oprettes en ny forening under navnet Vorbasse Boldklub i Vorbasse området, tilfalder formuen denne, men første efter 2 års virke og at formuen bruges til sportslig udøvelse for ungdommen i Vorbasse.
Såfremt der efter ovennævnte 10 år ikke er oprettet en boldklub under navnet Vorbasse Boldklub, tilfalder formuen almennyttige formål.
 
   
   
Nyheder 2017
Nyt fra bestyrelsen - Info og TAK...
Nyheder 2017
Kender du en træner?
Nyheder 2017
Bestyrelsen har fået tilført nye hestekræfter
Nyheder 2017
Herre Senior - Serie 4 - Udendørs træning
Kampprogram 4 uger frem
Oktober 2017
21.
lørdag
15.00
Øster Starup/Vester Nebel IF
Herrer
Senior
Herrer Serie 3 - Efterår 2017 • Pulje 43
V.Nebel Sportsplads
Vorbasse B
V.Nebel Sportsplads
22.
søndag
16.00
Højer/Bredebro/Tønder
Kvinder
Senior
Kvinder Serie 2 11M/9M - Efterår 2017 • Pulje 296
Marskhallen
Vorbasse/Hejnsvig
Marskhallen
23.
mandag
19.00
Blåbjerg
Herrer
U19
U19 Drenge Liga 3 (1999-00) 11M/9M - efterår 2017 • Pulje 372
Form & Fritid Nørre Nebel
Vorbasse/Hejnsvig
Form & Fritid Nørre Nebel
28.
lørdag
16.00
Ølgod IF
Herrer
U19
U19 Drenge Liga 3 (1999-00) 11M/9M - efterår 2017 • Pulje 372
Ølgod Idrætsanlæg
Vorbasse/Hejnsvig
Ølgod Idrætsanlæg
29.
søndag
16.00
Vorbasse B
Herrer
Senior
Herrer Serie 3 - Efterår 2017 • Pulje 43
Vorbasse Fritidscenter
Kolding B (2)
Vorbasse Fritidscenter
November 2017
4.
lørdag
13.30
Skovlund IF
Herrer
Senior
Herrer Serie 3 - Efterår 2017 • Pulje 43
Skovlund Stadion
Vorbasse B
Skovlund Stadion
11.
lørdag
14.10
Vorbasse B
Herrer
U11
U11 Drenge B - inde (2007) / før ombrydning • Pulje 4
Ribe Fritidscenter - Inde
Næsbjerg RUI
Ribe Fritidscenter - Inde
11.
lørdag
14.40
Holsted FB
Herrer
U11
U11 Drenge B - inde (2007) / før ombrydning • Pulje 4
Ribe Fritidscenter - Inde
Vorbasse B
Ribe Fritidscenter - Inde
11.
lørdag
15.40
Næsbjerg RUI (A)
Herrer
U11
U11 Drenge B - inde (2007) / før ombrydning • Pulje 4
Ribe Fritidscenter - Inde
Vorbasse B
Ribe Fritidscenter - Inde
11.
lørdag
16.00
Vorbasse B
Herrer
U11
U11 Drenge B - inde (2007) / før ombrydning • Pulje 4
Ribe Fritidscenter - Inde
Agerbæk/Starup (A) (1)
Ribe Fritidscenter - Inde
12.
søndag
11.36
Vorbasse/Hejnsvig (1)
Herrer
U12
U12 Drenge C - inde (2006) / før ombrydning • Pulje 7
Hærvejshallen - Inde
Vorbasse/Hejnsvig (2)
Hærvejshallen - Inde
12.
søndag
11.56
Billund IF
Herrer
U12
U12 Drenge C - inde (2006) / før ombrydning • Pulje 7
Hærvejshallen - Inde
Vorbasse/Hejnsvig (1)
Hærvejshallen - Inde
12.
søndag
12.06
Vorbasse/Hejnsvig (2)
Herrer
U12
U12 Drenge C - inde (2006) / før ombrydning • Pulje 7
Hærvejshallen - Inde
Bække SF
Hærvejshallen - Inde
12.
søndag
12.26
Vorbasse/Hejnsvig (1)
Herrer
U12
U12 Drenge C - inde (2006) / før ombrydning • Pulje 7
Hærvejshallen - Inde
Bække SF
Hærvejshallen - Inde
12.
søndag
12.36
Vorbasse/Hejnsvig (2)
Herrer
U12
U12 Drenge C - inde (2006) / før ombrydning • Pulje 7
Hærvejshallen - Inde
Filskov-Blåhøj if
Hærvejshallen - Inde
12.
søndag
12.56
Filskov-Blåhøj if
Herrer
U12
U12 Drenge C - inde (2006) / før ombrydning • Pulje 7
Hærvejshallen - Inde
Vorbasse/Hejnsvig (1)
Hærvejshallen - Inde
12.
søndag
13.06
Billund IF
Herrer
U12
U12 Drenge C - inde (2006) / før ombrydning • Pulje 7
Hærvejshallen - Inde
Vorbasse/Hejnsvig (2)
Hærvejshallen - Inde

Hovedsponsor

Live-score
Der er ingen livekampe på nuværende tidspunkt

Seneste nyheder

 • Nyheder 2017
  Nyt fra bestyrelsen - Info og TAK...
 • Nyheder 2017
  Kender du en træner?
 • Nyheder 2017
  Bestyrelsen har fået tilført nye hestekræfter
 • Nyheder 2017
  Herre Senior - Serie 4 - Udendørs træning
 • Nyheder 2017
  Referat generalforsamling
 • Nyheder 2017
  Indkaldelse Ordinær Generalforsamling 2017
 • Præmiespil
  Præmiespil 2017

Facebook