Menu

Vedtægter

   
     
 
 
 
Vedtægter for Vorbasse Boldklub af 1912
 
 
 
 
 
§ 1
Foreningens navn er Vorbasse Boldklub af 1912. Den er stiftet i året 1912, og har hjemsted i Vorbasse, Billund Kommune.
 
 
§ 2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
 
§ 3
Foreningen er tilsluttet følgende organisationer:
                      JBU - Jysk Boldspil Union
                      DGI – Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger
 
 
§ 4
Stk. 1.
Som aktive og passive medlemmer optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Derudover anses trænere, udvalgsmedlemmer samt 1 forælder til spillere under 16 år at være medlem.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
 
§ 5
Bestyrelsen fastlægger størrelsen af kontingentet for aktive og passive medlemmer.
 
 
§ 6
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
A.      Formand
B.      Næstformand
C.      Kasserer
D.      2 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 
Stk. 2.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.
 
Stk. 3.
Alle valg gælder for 2 år.
 
 
§ 7
Stk. 1.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 
Stk. 2.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen, udover kontingent.
 
Stk. 3.
Bestyrelsen kan til enhver tid, hvis der viser sig behov derfor, forhøje kontingentet.
 
Stk. 4.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
 
§ 8

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden d. 30. marts (1. kvartal), og indkaldes med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel på hjemmesiden www.vorbasse.dk og på egen hjemmeside www.vorbasseboldklub.dk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Max. 1 stemme pr. medlem. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemme flertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

 
§ 9
På den årlige generalforsamling behandles følgende:
1.       Valg af dirigent og skriftfører.
2.       Aflæggelse af beretning.
3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4.       Behandling af forslag.
5.       Valg af bestyrelse
6.       Valg af revisor.
7.       Eventuelt.
 
 
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget.
 
 
§ 11
Foreningen tegnes med underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
 
 
§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
 
§ 13
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.
 
 
§ 14
De respektive revisorer er pligtige til at revidere regnskabet 1 gang (revideret regnskab til generalforsamlingen inkl.)
 
 
§ 15
Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne.
Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
 
 
§ 16
Kassereren skal aflevere driftsregnskab og status til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
 
§ 17
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på to hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
 
 
§ 18
Ved foreningens opløsning deponeres dens formue i Sparekassen Kronjylland, Vorbasse.
 
 
§ 19
Såfremt der i løbet af 10 år oprettes en ny forening under navnet Vorbasse Boldklub i Vorbasse området, tilfalder formuen denne, men første efter 2 års virke og at formuen bruges til sportslig udøvelse for ungdommen i Vorbasse.
Såfremt der efter ovennævnte 10 år ikke er oprettet en boldklub under navnet Vorbasse Boldklub, tilfalder formuen almennyttige formål.
 
   
   
Luk